Đăng ký AS
Korea Development Group đang nỗi lực hết sức mình trong việc bảo đảm chất lượng và cung cấp dịch vụ AS tốt nhất.

Thủ tục AS

  • Đăng ký AS

  • Kiểm tra nhân viên phụ trách

  • Thực hiện AS

  • Xác nhận khách hàng

Liên hệ AS

Thời gian làm việc của Trung tâm Khách hàng :9:00 sáng~6:00 chiều, ngày thường (thứ hai ~ sáu)/Điện thoại : +82-2-6952-2186